0
Twój koszyk jest pusty.

Analiza Rzetelności


Analiza rzetelności pozwala na badanie właściwości skal pomiarowych oraz tworzących je pozycji. Procedura analizy rzetelności umożliwia obliczenie liczby zwykle używanych miar skali rzetelności oraz dostarcza informacji na temat związków między pojedynczymi pozycjami na skali. Współczynniki korelacji wewnątrzklasowej mogą być wykorzystane do obliczenia oceny rzetelności dla ankieterów.

 

Przykład: Czy kwestionariusz mierzy zadowolenie klientów w użyteczny sposób? Wykorzystując analizę rzetelności można ustalić stopień powiązania ze sobą pozycji kwestionariusza, uzyskać ogólny wskaźnik powtarzalności lub wewnętrznej spójności skali jako całości, a także zidentyfikować pozycje problemowe, które powinny być wyłączone ze skali.

 

Statystyki opisowe dla każdej zmiennej i dla skali, statystyki podsumowujące dla wielu pozycji, korelacje oraz kowariancje między pozycjami, oceny rzetelności, tabela ANOVA, współczynniki korelacji wewnątrzklasowej, T2 Hotellinga oraz test addytywności Tukeya.

 

Dostępne są następujące modele rzetelności:

 

• Alfa (Cronbacha). Jest to model wewnętrznej spójności, oparty na średniej korelacji między pozycjami.

• Połówkowy. Ten model dzieli skalę na dwie części i analizuje korelację między nimi.

• Guttmana. Ten model oblicza dolne granice Guttmana dla prawdziwej rzetelności.

• Równoległy. W tym modelu przyjęto założenie, że wszystkie pozycje mają równe wariancje oraz równe wariancje błędu w replikacjach.

• Ściśle równoległy. W tym modelu przyjęto założenia modelu równoległego oraz założenie równej średniej w pozycjach.

 

Masz problem z danymi, zamów rzetelną analizę